1. Overeenkomst

1.1. Elke aanprijzing van de organisator is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan opdrachtgever om een overeenkomst met organisator aan te gaan. De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk (ook e-mail of via internet) een aanbod (niet uitsluitend, maar mogelijkerwijs in de vorm van een aanprijzing) van de organisator aanvaardt. De overeenkomst kan zowel rechtstreeks als via bemiddeling tot stand komen. De opdrachtgever ontvangt van de organisator of de bemiddelaar een schriftelijke bevestiging per brief of e-mail van de overeenkomst. 1.2. De inhoud van de overeenkomst wordt medebepaald door gegevens in de voor dat seizoen geldende publicaties omtrent voorwaarden van de organisator. De organisator zal hierin vermelden welke activiteiten en diensten zijn inbegrepen, welk minimumaantal deelnemers vereist is om de activiteit door te laten gaan en welk bedrag of percentage als voorschot betaald moet worden. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie van de organisator zijn niet bindend. De organisator kan niet worden gehouden aan voorlichtingsmateriaal dat onder verantwoordelijkheid van derden is uitgegeven. 1.3. De opdrachtgever is verplicht voor of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan de organisator of diens vertegenwoordiger te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een vloeiend verloop van het arrangement als uit te voeren opdracht. Deze verplichting geldt met name, maar niet uitsluitend voor relevante medische en conditionele omstandigheden. 1.4. De opdrachtgever kan desgewenst voorkeuren opgeven voor invulling van het arrangement. Voor zover mogelijk zal organisator trachten hiermee rekening te houden. 1.5. Degene die namens een ander een overeenkomst aangaat met organisator is jegens organisator mede hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien, zoals de afnemer (degene die het arrangement geniet) dat ook is. 1.6. De opdrachtgever en elke deelnemer is verplicht om op elk verzoek van organisator een geldig identificatiebewijs te tonen. 1.7. Indien opdrachtgever een verandering van management of eigenaar ondergaat (een faillissement of surseance hieronder begrepen), heeft organisator het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 1.8 De reisofferte is 14 dagen geldig. Bij offertes die langer lopen, behoudt organisator het recht van aanpassing van de reissom.

2. Betaling:

2.1. Het bedrag van de overeenkomst dient uiterlijk 56 dagen voor aanvang betaald te zijn. 2.2. Indien de overeenkomst tot stand komt meer dan 56 dagen voor aanvang en het bedrag van de overeenkomst EUR 250 (tweehonderdvijftig euro) overschrijdt, heeft de opdrachtgever het recht in twee termijnen te betalen. De eerste termijn (aanbetaling) bedraagt minimaal 25% van het totaalbedrag van de overeenkomst en moet binnen 8 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn voldaan. De tweede termijn bedraagt het restant van het bedrag van de overeenkomst en moet uiterlijk 56 dagen voor aanvang zijn voldaan. 2.3. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 90 dagen voor aanvang is de opdrachtgever verplicht het hele bedrag in een keer voldaan te hebben binnen 8 dagen nadat de overeenkomst is gesloten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 2.4. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 72 uur voor aanvang dient opdrachtgever het bedrag onmiddellijk digitaal of telefonisch te betalen of op de plaats van vertrek te voldoen voor vertrek. 2.5. Indien de overeenkomst onmiddellijk voor aanvang van de uitvoering tot stand komt, dient te worden betaald voorafgaande aan de aanvang. 2.6. De opdrachtgever die niet betaalt binnen de overeengekomen termijn zoals beschreven in dit artikel, is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De organisator is in dat geval gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden. De organisator is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten. 2.7. De opdrachtgever die niet tijdig betaald is aan de organisator een rente verschuldigd van 1% per maand over het bedrag van de overeenkomst plus kosten vanaf de dag van verzuim, waarbij een gedeelte van een maand voor een maand wordt gerekend. Voorts is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle redelijke kosten van de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met als minimum 15% van het gevorderde bedrag. 2.8 Eventueel geboekte nationale vluchten voor de opdrachtgever worden direct gefactureerd. Hierdoor is de aanbetaling 25% van het totaalbedrag van de overeenkomst + 100% van de binnenlandse vluchten.

3. Prijs

3.1. Op verzoek van de opdrachtgever brengt de organisator offerte uit voor een in overleg overeengekomen arrangement. De organisator is vrij om tijdelijke arrangementen of activiteiten tegen een speciaal tarief aan te bieden. 3.2. De prijs in publicaties geldt in principe per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Deze prijs omvat alleen de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn omschreven. Pacuara Travel © 2O17 | pacuaratravel.nl 3 3.3. De organisator behoudt zich het recht voor tot 20 dagen voor aanvang de prijs te verhogen of te verlagen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten met inbegrip van brandstofkosten, verschuldigde heffingen en/ of de toepasselijke wisselkoersen. De organisator is verplicht deze prijswijziging zo spoedig mogelijk gemotiveerd aan de opdrachtgever mede te delen. 3.4. Indien de organisator besluit de prijs te verhogen heeft de opdrachtgever het recht de prijswijziging af te wijzen. De opdrachtgever dient de organisator zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van zijn beslissing. 3.5. Indien de opdrachtgever de prijswijziging afwijst, heeft de organisator de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen. De opdrachtgever heeft in dat geval recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of een evenredig deel daarvan indien de reis reeds ten dele is genoten. 3.6. Indien de overeenkomst gesloten wordt ten behoeve van een groep, brengt de organisator de kosten voor het vooraf opgegeven aantal deelnemers en/of materialen in rekening, tenzij anders is overeengekomen, onverminderd het recht van opzegging op grond van 3.5. 3.7. De organisator mag bij aanvang van het arrangement en elke activiteit betaling van een waarborg(som) verlangen van de opdrachtgever. Deze zal bij het einde van de overeenkomst worden teruggegeven onder inhouding van al hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan de organisator verschuldigd is of zal worden.

4. Informatie en reisdocumenten

4.1. Voor aanvang van een meerdaags arrangement verstrekt de organisator de deelnemer een telefoonnummer voor noodgevallen en, indien van toepassing, nadere informatie over vervoer en documenten die in het land van bestemming of doorreislanden verplicht zijn. 4.2. Tenzij anders is overeengekomen en voor zover van toepassing zal de organisator de deelnemer uiterlijk 10 dagen voor aanvang de benodigde tickets, vouchers e.d. toesturen. Indien de deelnemer deze 5 dagen voor aanvang van het arrangement nog niet heeft ontvangen, is hij verplicht dit aan de organisator te melden. 4.3. Bij een arrangement in het buitenland dient de deelnemer in bezit te zijn van alle documenten die in het land van bestemming of doorreislanden verplicht zijn, zoals een geldig paspoort, eventuele visa, bewijzen van inenting et cetera. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor controle van de door de organisator hierover verschafte informatie. Voor verschillende landen gelden verschillende adviezen en voorschriften op het gebied van gezondheid. De organisator is niet medisch onderlegd en mogen hierover geen officiële uitspraken over doen. De opdrachtgever moet zelf medische informatie in winnen bij een vaccinatiepoli, GGD of huisarts. 4.4. De organisator is niet aansprakelijk indien de deelnemer niet aan (delen van) het arrangement kan deelnemen wegens het gemis van een benodigd document. Alle gevolgen hiervan zijn voor rekening en risico van de deelnemer. 4.5. De reis- en annuleringsverzekeringen worden niet door organisator aangeboden. De opdrachtgever is verplicht een reisverzekering te hebben met werelddekking. Een annuleringsverzekering niet verplicht, maar wel aan te raden. Voor een veilige en gezonde reis is een goede ziektekosten- en ongevallenverzekering een must.

5. Wijzigingen door opdrachtgever

5.1. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig doorgeven van zijn/haar informatie ten behoeve van het arrangement. De opdrachtgever kan de organisator tot 50 dagen voor aanvang verzoeken de overeenkomst wijzigen, onverminderd het recht van de organisator in staat te zijn dit verzoek niet te honoreren. Vanwege organisatiekosten van wijziging is opdrachtgever EUR 25, – plus eventuele communicatiekosten aan de organisator verschuldigd per wijziging. Indien het bedrag van de gewijzigde overeenkomst meer dan 10% lager is dan de eerdere overeenkomst, is op het restant de annuleringsregeling zoals bedoeld in artikel 6 van deze voorwaarden van toepassing. 5.2. Een deelnemer die verhinderd is om aan het arrangement deel te nemen kan zich – na door deelnemer verkregen toestemming daartoe van de opdrachtgever – door een ander laten vervangen onder de volgende voorwaarden: A. de plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden en de voorwaarden strekkende tot uitvoering van de overeenkomst; B. het verzoek tot in-de-plaats-stelling dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het arrangement schriftelijk bij de organisator te worden ingediend, C. de voorwaarden van de bij de uitvoering van het arrangement betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de in-de-plaats-stelling. 5.3. De opdrachtgever is verplicht alle kosten gemaakt ten gevolge van de in-de-plaatsstelling, aan de organisator te vergoeden. 5.4. Voor het boeken van vliegtickets moeten de gegevens overeenkomen met die in het paspoort. In geval de deelnemer met een ticket reist waarin de naam niet correct wordt vermeld, kan dit leiden tot het weigeren van vervoer door de luchtvaartmaatschappij. Wanneer na het bevestigen van de reservering geconstateerd wordt dat er een verkeerde naam staat of de naam niet correct gespeld is, moet dit direct telefonisch gemeld worden. De organisator kan geen garantie geven dat het wijzigen van de naamsgegevens door de luchtvaartmaatschappij geaccepteerd wordt.

6. Annulering door opdrachtgever

6.1. De opdrachtgever wordt aangeraden een annuleringskostenverzekering, een ongevallenverzekering af te sluiten. De opdrachtgever is verplicht een reisverzekering af te sluiten. 6.2. De opdrachtgever is verplicht een ongevallenverzekering af te sluiten met uitgebreide dekking ten behoeve van het arrangement. 6.3. De opdrachtgever kan de overeenkomst alleen annuleren door middel van een aangetekende brief aan de organisator. De datum van ontvangst van de brief door organisator geldt als annuleringsdatum. 6.4. Bij annulering door de opdrachtgever is hij in ieder geval het volgende verschuldigd aan de organisator: a. tot 56 dagen voor aanvang: de aanbetaling, zijnde minimaal 25% van de arrangementsprijs; b. binnen 56 dagen (inclusief) voor aanvang of later: 100% van de arrangementsprijs. c. in geval van boekingen buiten het standaard arrangement, zoals vliegtickets, autohuur, materialen: 100% van de additionele kosten. Bovenstaande geldt ook indien de deelnemer zonder te annuleren niet tijdig gebruik maakt van de boeking.

7. Wijzigingen door organisator

7.1. Op grond van gewichtige, onverwijld aan de opdrachtgever mede te delen omstandigheden is de organisator gerechtigd het aangeboden arrangement en/of activiteit te wijzigen. Gewichtige redenen zijn in elk geval alle redenen die verband houden met de veiligheid van organisator, opdrachtgever of deelnemers. Indien mogelijk zal de organisator de opdrachtgever een alternatief aanbieden dat het specifieke karakter en de aard van het arrangement of de activiteit zoveel mogelijk intact laat en past binnen het afgesproken budget van de opdrachtgever en dit onverwijld meedelen. 7.2. De opdrachtgever kan de wijziging zoals bedoeld in artikel 7.1 afwijzen, mits het alternatief een wezenlijk ander karakter heeft dan de oorspronkelijke overeenkomst of de wijziging de opdrachtgever op andere wijze nadeel van meer dan geringe betekenis oplevert. De opdrachtgever die de wijziging afwijst, moet dit zo spoedig mogelijk aan de organisator melden. De opdrachtgever heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden met aftrek van het gedeelte dat betrekking heeft op de reeds -genoten of kosten vergende onderdelen van het arrangement. 7.3. Het arrangement of de activiteit vindt ook bij slecht weer en/of condities doorgang, tenzij hierover vooraf schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. De organisator zal zich bij slecht weer inspannen het programma zodanig aan te passen dat de hinder voor deelnemers wordt beperkt. Binnen activiteiten vinden in ieder geval doorgang. Buitenactiviteiten kunnen door de opdrachtgever tot 24 uur voor aanvang van het arrangement kosteloos worden geannuleerd indien het doorgaan ervan volgens de organisator niet zinvol is of niet uit te voeren is in verband met o.a. maar niet uitsluitend de veiligheid. 7.4. De uitvoering van de overeenkomst is afhankelijk van plaatselijke (weers)omstandigheden en/of condities. Deelnemers aan arrangementen of activiteiten die niet begeleid worden door de organisator, zijn zelf verantwoordelijk voor een programmawijziging indien de situatie dat vereist. Bij arrangementen of activiteiten onder leiding van een vertegenwoordiger van de organisator heeft deze het recht het programma in overleg met de deelnemers te wijzigen indien de situatie dit vereist.

8. Opzegging door organisator

8.1. De organisator heeft het recht tot 30 dagen voor aanvang de overeenkomst op te zeggen indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vooraf gepubliceerde minimumaantal deelnemers. 8.2. De organisator heeft te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen et cetera. De organisator is verplicht de opdrachtgever onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen. 8.3. Bij opzegging door de organisator wegens de in artikel 8.2 genoemde omstandigheden voor aanvang van het arrangement of de activiteit heeft de opdrachtgever recht op volledige restitutie van de reeds betaalde gelden. De organisator zal zich inspannen de opdrachtgever  een arrangement of activiteit van vergelijkbare kwaliteit aan te bieden, zo mogelijk in dezelfde periode. 8.4. Indien de organisator besluit een arrangement of activiteit wegens de in artikel 8.2 genoemde omstandigheden te onderbreken na aanvang, is hij verplicht zich in te spannen voor een veilige terugkeer van elke deelnemer. De eventuele extra kosten hiervan zijn voor rekening van de deelnemer. Indien de organisator door voortijdige terugkeer aanzienlijke kosten bespaart, heeft de deelnemer recht op zijn deel hiervan. 8.5. In verre landen hebben mensen andere gebruiken en gewoonten en een andere mentaliteit. Daardoor gaan de dingen soms anders dan verwacht. Wet en ANVRreisvoorwaarden spreken over ‘verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben’. De keuze voor een avontuurlijke reis betekent de keuze voor een zeker risico. De lokale omstandigheden op de bestemmingen en het avontuurlijk karakter van de reizen kan de organisator dwingen de reis aan te passen. Als de organisator, of 3e partij hun toevlucht moeten nemen tot alternatieven probeert men de kwaliteit van de reis zoveel mogelijk te handhaven of zelfs te verbeteren. 8.6. Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever of deelnemer(s), zoals een oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, geven de organisator het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen, in het bijzonder terugname van de door haar ter beschikking gestelde materialen en/of staking van de activiteiten. De organisator kan in dit geval de overeenkomst ontbinden door middel van een mondelinge verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer, mits deze gevolgd wordt door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer binnen vijf werkdagen. De organisator heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade door de opdrachtgever en/of deelnemer.

9. Verplichtingen voor deelnemer

9.1. De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan de organisator of de vertegenwoordiger van de organisator te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement of de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Iedere deelnemer aan activiteiten in of op het water, niet zijnde rondvaarten, dient in het bezit te zijn van een erkend zwemdiploma of het ontbreken daarvan vooraf bekend gemaakt te hebben aan de organisator. 9.2. De deelnemer Is verplicht voor aanvang van het arrangement of de activiteit een adequate ongevallenverzekering af te sluiten. 9.3. De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de organisator of diens vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen. 9.4. De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten leggen. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van de organisator. De deelnemer stelt de organisator zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij het eind van de overeenkomst, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. Voor een reparatie-opdracht is vooraf toestemming van de organisator vereist. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan een vertegenwoordiger van de organisator en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon als mogelijk. De organisator is gerechtigd zo nodig extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. aan opdrachtgever en/of deelnemer in rekening te brengen. 9.5. De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van het arrangement of de activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door de organisator of diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan het arrangement of de activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer of de opdrachtgever onder wiens verantwoordelijkheid deze deelnemer deelneemt. 9.6. Indien de deelnemer afwijkt van de aanbevolen route of het aanbevolen tijd- of reisschema en hierdoor extra kosten moet maken, zijn deze kosten voor rekening van de deelnemer. 9.7. Bij vliegreizen dient de deelnemer, eventueel met hulp van een vertegenwoordiger van de organisator, uiterlijk 72 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis deze te confirmeren bij het kantoor van de luchtvaartmaatschappij. Bij alle reizen dient de deelnemer zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de organisator of diens lokale vertegenwoordiger te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek. De gevolgen die voortkomen uit het nalaten hiervan komen geheel voor eigen rekening van de deelnemer. 9.8. De organisator houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteiten zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. 9.9. Indien de deelnemer de leeftijd van 17 jaar nog niet heeft bereikt en niet wordt vergezeld door tenminste een meerderjarige dient de deelnemer de organisator in het bezit te stellen van een verklaring van geen bezwaar die is ondertekend door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger dan wel dient deze wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier of de overeenkomst mede te ondertekenen. 9.10. De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen. 9.11. Elke deelnemer is verplicht voor aanvang van de activiteiten binnen een arrangement te verklaren dat de deelnemer de risico’s van de activiteiten kent en de mogelijke schadelijke gevolgen daarvan heeft geaccepteerd ter vrijwaring van de organisator en lokale guide voor aansprakelijkheid van schade met een andere oorzaak dan dood of letsel.

10. Aansprakelijkheid van de organisatie

10.1. Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt voor risico van opdrachtgever en/of deelnemer. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de organisator zelf, is de organisator niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die opdrachtgever en/of deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de arrangementen en/of activiteiten, tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn. 10.2. De organisator is slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een materieel gebrek in de door hem geboden faciliteiten indien dit materiële gebrek aan de organisator kan worden toegerekend, tenzij dit gebrek niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 10.3. De organisator is in ieder geval niet aansprakelijk voor materiële schade die het gevolg is van: a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument, een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies; b. het zich, bewust of onbewust, (laten) deelnemen aan een te moeilijke activiteit waarvoor deelnemer de fysieke of conditionele vereisten mist; en/of indien de deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt; en/of zijn of conditie van deelnemer of diens materieel niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen. c. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de organisator en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisator kunnen worden toegerekend. 10.4. De opdrachtgever en/of deelnemer worden geacht een passende ongevallen-, reis en annuleringsverzekering af te sluiten. Organisator is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor materiële schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis-, ongevallen en/of annuleringsverzekering. 10.5. Indien de organisator toerekenbaar tekort komt in de nakoming van de overeenkomst betreffende een arrangement dat valt onder de wettelijke bepalingen op de reisovereenkomst, is de organisator aansprakelijk voor vergoeding van de schade die het rechtstreekse gevolg is van de achterwege gebleven prestatie tot maximaal een bedrag van driemaal de reissom, tenzij gezien de oorzaak van de aansprakelijkheid uit de wet uitdrukkelijk anders voortvloeit. De aansprakelijkheid van de organisator voor derving van reisgenot is beperkt tot ten hoogste eenmaal het bedrag van de reissom. 10.6. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van de organisator, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit. 10.7. Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van organisator leidt, zal die aansprakelijkheid onverminderd wettelijke minima beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door organisator gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, verminderd met het eigen risico dat de organisator onder zijn aansprakelijkheidsverzekering draagt.

11. Aansprakelijkheid van opdrachtgever of deelnemer

11.1. De deelnemer en/of de opdrachtgever is jegens de organisator aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van haarzelf, of door haar “toegelaten” derden.

12. Klachten

12.1. Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van het arrangement of de activiteit, moet deze zo spoedig mogelijk worden gemeld aan de organisator of diens vertegenwoordiger ter plekke. De communicatiekosten worden door de organisator vergoed, tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt. 12.2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het arrangement of de activiteit schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de organisator. Heeft het arrangement of de activiteit geen doorgang gevonden dan geldt ter indiening van de klacht een termijn van een maand na de oorspronkelijke aanvangsdatum. 12.3. Iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding doch in ieder geval 1 (één) jaar na afloop van het arrangement of de activiteit of, indien het arrangement of de activiteit geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke aanvangsdatum.

13. Geschillen

13.1. Op alle door de organisator te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Utrecht is te allen tijde bevoegd.

14. Over STO en VvKR

14.1 STO-reisgarantie is specifiek in het leven geroepen voor kleinschalige reisorganisaties en biedt de reiziger de meeste zekerheid tegen financieel onvermogen van een reisorganisatie. Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Pacuara Travel gebruik van STO-reisgarantie op al haar pakketreizen (behalve losse accommodaties of losse trein- en vliegtickets). Stichting Take Over (STO) zal in geval van faillissement van Pacuara Travel ervoor zorgen, afhankelijk in welke fase van de reis u zich bevindt, dat u uw geld terug krijgt, uw reis kunt vervolgen of naar huis kunt reizen. Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling. Als reiziger betaalt u de reissom niet aan Pacuara Travel maar betaalt u deze aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener, beheert deze stichting. Wanneer Pacuara Travel voor het einde van uw reis niet in surseance van betaling komt of failliet gaat wordt uw geld 1 dag na afloop van uw reis vrijgegeven aan Pacuara Travel. Mocht Pacuara Travel voor het einde van uw reis in surseance van betaling terecht komen of failliet gaan dan gaan uw reisgelden naar STO. Zo kunnen schuldeisers niet bij uw geld. Indien u nog niet op reis bent ontvangt u de betaalde reissom terug. Wanneer u reeds onderweg bent zal STO ervoor zorgen dat u ofwel het rechtmatige deel van uw reissom terugkrijgt, dat u uw reis af kan maken of dat u naar huis kunt terug keren. 14.2. Nadat u van Pacuara Travel een boekingsbevestiging en factuur hebt ontvangen, ontvangt u van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. U wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow. Na bevestiging van de uitnodiging kunt u direct overgaan tot betaling. U kunt indien u niet aan internetbankieren doet, ook een overboeking doen. STO-reisgarantie werkdocument april 2016 11 Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijgt u een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als u kort voor vertrek boekt. Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Ter aanvulling: • Het e-mailadres waar de uitnodiging tot betaling naar wordt verstuurd is hetzelfde als waarop u deze mail van ons ontvangt. • Het volledige bedrag € (bedrag) dient voor vertrek op de rekening te staan van Stichting Derdengelden Certo Escrow. Indien hieraan niet is voldaan, behoudt Pacuara Travel zich het recht voor om de geboekte reis te annuleren, waarbij de annuleringsbepalingen worden toegepast. • De reissom wordt pas op rekening van Pacuara Travel gestort 1 dag na terugkomst. • Controleert u de gegevens goed als u bent ingelogd bij Certo Escrow, met name de datum van het einde van het arrangement is van belang. 14.3. Pacuara Travel is lid van de VvKR, de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties, een belangenvereniging van kleine reisspecialisten, zoals de ANVR er is voor de grotere organisaties. 14.4. Meer informatie kunt u ook vinden op: www.sto-reisgarantie.nl www.certo-escrow.com www.vvkr.nl